Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego

 1. Postanowienia ogólne
  • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
  • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
   • Organizator – LemFire Przemysław Bortnowski z siedzibą w Strzelcach Kraj., 66-500 przy ul. Wodociągowej 3, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 2810065707, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@pyroshell.pl.
   • Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
   • Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
   • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem pyroshell.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
 1. Uczestnicy Programu Lojalnościowego
 • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
  • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
  • zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu
 1. Punkty w Programie Lojalnościowym

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

 • Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów lub usług w Sklepie.
 • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie - w wysokości zależnej od wartości towarów lub usług. Dla ustalenia.
 • Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
  • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 • Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów, zależnie od rodzaju nabywanego towaru lub usługi. Towary lub usługi, w przypadku których wydanie 1 zł skutkuje przyznaniem punktów, są oznaczone na witrynie Sklepu - poprzez stosowną adnotację w opisie towaru lub usługi albo w inny widoczny sposób. Za zakup niektórych produktów lub usług użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów. Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
 • Punkty przyznawane są automatycznie po opłaceniu zamówienia, chyba, że umowa ta zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje). Po odstąpieniu od zakupu, punkty zostają automatycznie odebrane (status zamówienia zostaje zmieniony na „anulowane”)
 • W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług - Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
 • Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-7 powyżej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu naliczania punktów w trakcie trwania całego programu lojalnościowego, bez wcześniejszego informowania o tym uczestników. Przy czym punky uzyskane wcześniej, pozostają na kontach uczestników bez zmian. 
 • Punkty są niezbywalne.
 1. Wymiana punktów
 • Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na wybrane produkty.
 • Zamiana może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji w koncie klienta w Sklepie.
 • Organizator przyzna Uczestnikowi 1 punkt za każde wydane 1 złotych. 
 • Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie. Punkty są niezbywalne.
 • Uczestnik może wykorzystać punkty poprzez wymianę ich na określone przez sklep produkty w procesie zamawiania towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu.
 • Dopuszcza się wykorzystanie w ramach jednego zamówienia 5000 punktów, przy czym, aby wykorzystać punkty należy zrobić zakupy w sklepie za minimum 300 zł. 
 • Za wymieniony produkt naliczone zostanie 1 grosz.
 • W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał punkty z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia - punkty nie będą mu zwracane.
 • Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
 • Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Katalogu dostępnym w Sklepie Internetowym.
 • Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
 • Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
 • Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.
 • Sponsorem Nagród jest Organizator.

 

 1. Czas trwania Programu Lojalnościowego
 • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1.03.2023.
 • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem, że:
  • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 1 miesiąc wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.
  • Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę pozyskanych punktów na produkty
 • W przypadku zakończenia Programu - niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
 • Uczestnik nie musi wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień. 
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.
 1. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Reklamacje
 • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
  • w formie pisemnej na adres: LemFire Przemysław Bortnowski, Sarbiewo 68, 66-542 Zwierzyn.
  • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@pyroshell.pl
 • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 1. Postanowienia końcowe
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 • W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl